kontakt: pon.-pt. 8:00-16:00 - tel. 663440122 lub 918866393    |    doradca klienta: tel. 607193847 - 7 dni w tygodniu pon.-sob. 10:00-20:00, niedz. 10:00-16:00    |    24h - sklep@tomix.pl
aktualny filtr producenta: WSZYSCY
Producenci / Marki / Dostawcy
aktualny filtr producenta: WSZYSCY
[x]
Pokaż kategorie produktów
Zapisz się na newsletter:

[ Dodaj ][ Usuń ]

Zapraszamy do pozostałych naszych serwisów:

sklep z bielizną atrakcyjna.pl

oświetlenie marina, oświetlenie port żeglarski, wyposażenie marina, wyposażenie port żeglarski, oświetlenie marin i portów, oświetlenie marin, marina, port, wyposażenie marin i portów
   

Warunki gwarancji

 
   

WARUNKI GWARANCJI TOMIX.pl
NUMER I DATA SPRZEDAŻY..........

 1. Oprawy i sprzęt oświetleniowy sprzedawane przez Tomix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP. K. objęte są 12 . miesięczną gwarancją producenta danego towaru licząc od daty wydania , dostarczenia produktu kupującemu.
 2. Gwarancja i rękojmia obowiązuje na terenie Polski.
 3. Montaż opraw powinien być wykonany tylko przez uprawnionego elektryka posiadającego stosowne uprawnienia.
 4. Gwarancja obejmuje tylko wady ukryte produktu, powstałe w czasie produkcji, a ujawnione w czasie eksploatacji. W zakres napraw reklamacyjnych wchodzą wady: materiału, powłoki lakierniczej, montażu innych podzespołów.
 5. Gwarancja nie obejmuje zużycia oprawy, która wynika z eksploatacji oraz jej uszkodzeń spowodowanych:
  • niewłaściwym transportem i przechowywaniem
  • niewłaściwym montażem, użytkowaniem, konserwacją
  • nieprawidłowym zasilaniem (np. niewłaściwym podłączeniem, wadliwą instalacją elektryczną, przepięciami w sieci zasilającej, spadkami napięć i innymi zdarzeniami losowymi)
  • przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi oraz naprawami przez nieupoważnione do tego osoby
 6. Gwarancja nie obejmuje elementów zużywających się w czasie eksploatacji, np. źródła światła, itd.
 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (zniszczenia) przy dostawie Produktu i reklamacji wynikającej ze szkód powstałych w czasie transportu, zastosowanie mają Warunki Reklamacji Usługi Transportowej właściwe dla Firmy Przewozowej. Kupujący zobowiązany jest każdorazowo do szczegółowej kontroli dostawy. Jeżeli zabezpieczenie transportowe Produktu będzie nosiło jakiekolwiek ślady naruszania lub stwierdzony zostanie brak lub uszkodzenie towaru, wówczas Kupujący winien umieścić adnotację o rodzaju szkody na Liście Przewozowym oraz zażądać spisania Protokołu Szkody.
 8. Tomix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP. K. nie odpowiada za straty pośrednie i bezpośrednie, spowodowane ujawnieniem wady produktu (np. koszty montażu, demontażu), ograniczając swoją odpowiedzialność wyłącznie do samego Produktu.
 9. Gwarancja wygasa w przypadku dokonania zmian w oprawie lub systemie, zastosowania nieoryginalnych zamienników lub dokonania napraw przez osoby nieupoważnione, jeśli nie zostały ustalone i podpisane uzgodnienia w tym zakresie z producentem.
 10. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionego druku .ZGŁOSZENIA REKLAMACJI. oraz załączonego dowodu sprzedaży w postaci kopii paragonu fiskalnego lub faktury, potwierdzającego datę nabycia reklamowanego towaru oraz dane sprzedającego. (Zgłoszenie reklamacji można pobrać ze strony www.tomix.pl).
 11. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest uregulowana należność za reklamowany towar. Zgodnie z załączonym do druku .ZGŁOSZENIA REKLAMACJI. dowodem sprzedaży.
 12. Uprawnionym do zgłoszenia reklamacji jest wyłącznie Kupujący. Jeżeli wykrycie wady nastąpiło przez inną osobę wówczas zgłoszenie reklamacji odbywa się za pośrednictwem Kupującego, u którego wadliwy produkt został nabyty.
 13. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wszelkich informacji (np. dotyczących eksploatacji Produktu i powstania usterki), których zażąda Dział Reklamacji w celu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
 14. Reklamowane produkty dostarczane są do Działu Reklamacji na koszt zgłaszającego reklamację.
 15. W przypadku konieczności przyjazdu do Reklamującego przedstawicieli TOMIX i uznanie celu przyjazdu za niezgodny z Warunkami Gwarancji TOMIX, Kupujący obciążony zostanie kosztami dojazdu, pobytu i ewentualnie dokonanej naprawy.
 16. O sposobie rozpatrzenia zasadnego zgłoszenia reklamacyjnego, tj. naprawie Produktu, wymianie Produktu na nowy bądź zwrocie Kupującemu zapłaconej przez niego kwoty za towar, decyduje Dział Reklamacji TOMIX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP. K. oceniając rodzaj usterki.
 17. Dział Reklamacji TOMIX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP. K. poinformuje Kupującego na piśmie o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 15 dni roboczych od daty jego otrzymania. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych np. wydłużonym czasem na dostawę części zamiennych lub Produktu podlegającego wymianie na nowy, czas realizacji zgłoszenia reklamacyjnego może ulec wydłużeniu.
 18. Warunki zwrotu zostały przedstawione na stronie www.tomix.pl do pobrania w pliku o nazwie .Warunki odstąpienia od umowy.pdf.
 19. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 20. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 21. Przepisy mające zastosowanie to Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964.
złóż zapytanie